Mediation bij (echt)scheiding

Spirit Consult verricht mediations op het gebied van (echt)scheiding, waaronder omgangsregelingen. Scheiden is veelal een moeizaam proces waarbij veel emoties een rol spelen. Wanneer er kinderen zijn betrokken bij de scheiding, geeft mediation de beste mogelijkheden om een optimale verstandhouding tussen beide ouders te bewerkstelligen.

Mediation kan in korte tijd een doorbraak opleveren waarbij de (ex-)partners zelf onder begeleiding van een mediator tot afspraken komen. De (ex-)partners weten zelf het beste wat in hun situatie de optimale oplossing is. In tegenstelling tot juridische procedures, waarbij er sprake is van een winnaar en een verliezer, gaat het bij mediation om een win – win situatie. Commitment bij de betrokkenen om onderling tot afspraken te komen, is essentieel voor het welslagen van de mediation.

Mediation is vooral een informeel proces waarbij emoties, belangen en de toekomst centraal staan. Alleen aan het begin en het eind zijn er formele momenten.De mediation start met het sluiten van een mediationovereenkomst die door alle betrokkenen wordt ondertekend en waarin de spelregels van het mediationtraject zijn vastgelegd. Vertrouwelijkheid, geheimhouding en vrijwilligheid zijn daarin belangrijke pijlers. Als betrokkenen met elkaar tot afspraken zijn gekomen dan worden de afspraken vastgelegd in een convenant. In geval van een echtscheiding kan vervolgens door een advocaat een verzoek tot echtscheiding bij de rechter worden ingediend.

De mediator is onafhankelijk en neutraal. De mediator heeft geen belangen bij de uitkomst en afspraken van de mediation. Tijdens de mediation treedt de mediator op als procesbegeleider. Door het creëren van ruimte kan er een sfeer van wederzijds vertrouwen ontstaan, waarbinnen betrokkenen in staat worden gesteld om met elkaar tot afspraken te komen over het conflict.

Marjan de Bruijn is zelf gescheiden en heeft ondervonden hoe ingrijpend een dergelijk proces is, mede voor de kinderen die hierbij betrokken zijn.