mediation bij arbeidsverhoudingen

Inleiding
Bij conflicten op het werk kan mediation in korte tijd een doorbraak opleveren waarbij de betrokkenen zelf onder begeleiding van een mediator hun conflict oplossen. De betrokkenen weten zelf het beste wat in hun situatie de optimale oplossing is. In tegenstelling tot juridische procedures waarbij er sprake is van een winnaar en een verliezer, gaat het bij mediation om een win – win situatie. Commitment bij de betrokkenen om onderling tot afspraken te komen, is essentieel voor het welslagen van de mediation.

Wat is Mediation?
Mediation is vooral een informeel proces waarbij emoties, belangen en de toekomst centraal staan. Alleen aan het begin en het eind zijn er formele momenten.De mediation start met het sluiten van een mediationovereenkomst die door alle betrokkenen wordt ondertekend en waarin de spelregels van het mediationtraject zijn vastgelegd. Vertrouwelijkheid, geheimhouding en vrijwilligheid zijn daarin belangrijke pijlers. Als betrokkenen met elkaar tot afspraken zijn gekomen, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend voor de betrokkenen.

De rol van de mediator
De mediator is onafhankelijk en neutraal. De mediator heeft geen belangen bij de uitkomst en afspraken van de mediation. Tijdens de mediation treedt de mediator op als procesbegeleider. Door het creëren van ruimte kan er een sfeer van wederzijds vertrouwen ontstaan waarbinnen betrokkenen in staat worden gesteld om met elkaar tot afspraken te komen over het conflict.

Spirit Consult wordt op het gebied van arbeidsverhoudingen veel ingeschakeld bij conflicten en klachten over omgangsvormen, samenwerking, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim, ontslag, reïntegratie, seksuele intimidatie en ambtenarenzaken. Opdrachtgevers zijn de overheid, onderwijs, gezondheidszorg en (non-)profit organisaties.

Marjan de Bruijn heeft in 2002 een project geïnitieerd om mediation te introduceren bij de Nederlandse universiteiten. Dit project vormde een onderdeel van het project Introductie Mediation in de Onderwijssector (IMO). Marjan de Bruijn was landelijk projectleider van het project voor de universiteiten (IMO-WO). Voor dit project was externe financiering beschikbaar vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Sector bestuur onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Het doel van het project was na te gaan of mediation een effectief instrument is om uitval vanwege arbeidsconflicten te reduceren of te voorkomen.